Type the title here

Type the text here

Model Prayers (African Languages)

 

The Public Prayer of the Ladies

(Please read Luke 11:1-13)

 

 1. Holy Mother, we honour you.
 2. Our Kingdom is coming and Divine Will is being done.
 3. Thank you for Holy Spirit.
 4. Thank you for giving to us abundantly.
 5. We gladly share with the less fortunate.
 6. Thank you for unconditional love and amazing grace.
 7. In amazement we love all of creation unconditionally and graciously.
 8. Thank you for leading us to perfection.
 9. Thank you for welcoming us in the Kingdom.
 10. The Kingdom with all its power and glory is ours through all eternity.

 

Let it be so; so it is; amen.

 

 

The Private Prayer of the Lady

(Please read Luke 11:1-13)

 

 1. Holy Mother, I honour you.
 2. My Kingdom is coming and Divine Will is being done.
 3. Thank you for Holy Spirit.
 4. Thank you for giving to me abundantly.
 5. I gladly share with the less fortunate.
 6. Thank you for unconditional love and amazing grace.
 7. In amazement I love all of creation unconditionally and graciously.
 8. Thank you for leading me to perfection.
 9. Thank you for welcoming me in the Kingdom.
 10. The Kingdom with all its power and glory is mine through all eternity.

 

Let it be so; so it is; amen.

 

 

The Public Prayer of the Lords

(Please read Luke 11:1-13)

 

 1. Holy Father, we honour you.
 2. Our Kingdom is coming and Divine Will is being done.
 3. Thank you for Holy Spirit.
 4. Thank you for giving to us abundantly.
 5. We gladly share with the less fortunate.
 6. Thank you for unconditional love and amazing grace.
 7. In amazement we love all of creation unconditionally and graciously.
 8. Thank you for leading us to perfection.
 9. Thank you for welcoming us in the Kingdom.
 10. The Kingdom with all its power and glory is ours through all eternity.

 

Let it be so; so it is; amen.

 

 

The Private Prayer of the Lord

(Please read Luke 11:1-13)

 

 1. Holy Father, I honour you.
 2. My Kingdom is coming and Divine Will is being done.
 3. Thank you for Holy Spirit.
 4. Thank you for giving to me abundantly.
 5. I gladly share with the less fortunate.
 6. Thank you for unconditional love and amazing grace.
 7. In amazement I love all of creation unconditionally and graciously.
 8. Thank you for leading me to perfection.
 9. Thank you for welcoming me in the Kingdom.
 10. The Kingdom with all its power and glory is mine through all eternity.

 

Let it be so; so it is; amen.

 

 

Aanbevole Voorbeeld Gebede (Afrikaans)

 

Die Openbare Gebed van die Dames

(Lees asseblief Lukas 11:1-13)

 

 1. Heilige Moeder, ons eer U.
 2. Ons Koninkryk kom en Goddelike Wil geskied.
 3. Dankie vir U Heilige Gees.
 4. Dankie dat U oorvloedig aan ons gee.
 5. Ons deel graag met minder bevoorregdes.
 6. Dankie vir onvoorwaardelike liefde en wonderlike genade.
 7. In verwondering het ons die hele skepping onvoorwaardelik en genadiglik lief.
 8. Dankie dat U ons na volmaaktheid toe lei.
 9. Dankie dat U ons in die Koninkryk verwelkom.
 10. Die Koninkryk met al sy krag en heerlikheid behoort aan ons tot in alle ewigheid.

 

Laat dit so wees; so is dit; amen.

 

 

Die Private Gebed van die Dame

(Lees asseblief Lukas 11:1-13)

 

 1. Heilige Moeder, ek eer U.
 2. My Koninkryk kom en Goddelike Wil geskied.
 3. Dankie vir U Heilige Gees.
 4. Dankie dat U oorvloedig aan my gee.
 5. Ek deel graag met minder bevoorregdes.
 6. Dankie vir onvoorwaardelike liefde en wonderlike genade.
 7. In verwondering het ek die hele skepping onvoorwaardelik en genadiglik lief.
 8. Dankie dat U my na volmaaktheid toe lei.
 9. Dankie dat U my in die Koninkryk verwelkom.
 10. Die Koninkryk met al sy krag en heerlikheid behoort aan my tot in alle ewigheid.

 

Laat dit so wees; so is dit; amen.

 

 

Die Openbare Gebed van die Here

(Lees asseblief Lukas 11:1-13)

 

 1. Heilige Vader, ons eer U.
 2. Ons Koninkryk kom en Goddelike Wil geskied.
 3. Dankie vir U Heilige Gees.
 4. Dankie dat U oorvloedig aan ons gee.
 5. Ons deel graag met minder bevoorregdes.
 6. Dankie vir onvoorwaardelike liefde en wonderlike genade.
 7. In verwondering het ons die hele skepping onvoorwaardelik en genadiglik lief.
 8. Dankie dat U ons na volmaaktheid toe lei.
 9. Dankie dat U ons in die Koninkryk verwelkom.
 10. Die Koninkryk met al sy krag en heerlikheid behoort aan ons tot in alle ewigheid.

 

Laat dit so wees; so is dit; amen.

 

 

Die Private Gebed van die Heer

(Lees asseblief Lukas 11:1-13)

 

 1. Heilige Vader, ek eer U.
 2. My Koninkryk kom en Goddelike Wil geskied.
 3. Dankie vir U Heilige Gees.
 4. Dankie dat U oorvloedig aan my gee.
 5. Ek deel graag met minder bevoorregdes.
 6. Dankie vir onvoorwaardelike liefde en wonderlike genade.
 7. In verwondering het ek die hele skepping onvoorwaardelik en genadiglik lief.
 8. Dankie dat U my na volmaaktheid toe lei.
 9. Dankie dat U my in die Koninkryk verwelkom.
 10. Die Koninkryk met al sy krag en heerlikheid behoort aan my tot in alle ewigheid.

 

Laat dit so wees; so is dit; amen.

 

 

Imithandazo eyizibonelo ezinconyiwe (ulimi lwesiZulu)

 

Umkhuleko Womphakathi Wamakhosikazi

(Funda uLuka 11:1-13.)

 

 1. Mama Ongcwele, siyakudumisa.
 2. UMbuso Wethu uyeza futhi Intando Yaphezulu iyenziwa.
 3. Ngiyabonga ngoMoya oNgcwele.
 4. Siyabonga ngokusipha kakhulu.
 5. Sihlanganyela ngentokozo nabampofu.
 6. Siyabonga ngothando olungenamibandela kanye nomusa omangalisayo.
 7. Ngokumangala sithanda yonke indalo ngaphandle kwemibandela nangomusa.
 8. Siyabonga ngokusiholela ekupheleleni.
 9. Siyabonga ngokusamukela eMbusweni.
 10. UMbuso nawo wonke amandla nenkazimulo yawo ungowethu phakade.

 

Makube njalo; kunjalo; amen.

 

 

Umthandazo Wangasese Wentokazi

(Funda uLuka 11:1-13.)

 

 1. Mama oNgcwele, ngiyakudumisa.
 2. UMbuso Wami uyeza futhi Intando Yaphezulu iyenziwa.
 3. Ngiyabonga ngoMoya oNgcwele.
 4. Ngiyabonga ngokungipha kakhulu.
 5. Ngijabulela ukwabelana nabampofu.
 6. Siyabonga ngothando olungenamibandela kanye nomusa omangalisayo.
 7. Ngokumangala ngithanda yonke indalo ngaphandle kwemibandela nangomusa.
 8. Ngiyabonga ngokungiholela ekupheleleni.
 9. Ngiyabonga ngokungemukela eMbusweni.
 10. Umbuso namandla awo nenkazimulo ungowami phakade.

 

Makube njalo; kunjalo; amen.

 

 

Umkhuleko Wamakhosi Wasesidlangalaleni

(Funda uLuka 11:1-13.)

 

 1. Baba oNgcwele, siyakudumisa.
 2. UMbuso Wethu uyeza futhi Intando Yaphezulu iyenziwa.
 3. Ngiyabonga ngoMoya oNgcwele.
 4. Siyabonga ngokusipha kakhulu.
 5. Sihlanganyela ngentokozo nabampofu.
 6. Siyabonga ngothando olungenamibandela kanye nomusa omangalisayo.
 7. Ngokumangala sithanda yonke indalo ngaphandle kwemibandela nangomusa.
 8. Siyabonga ngokusiholela ekupheleleni.
 9. Siyabonga ngokusamukela eMbusweni.
 10. UMbuso nawo wonke amandla nenkazimulo yawo ungowethu phakade.

 

Makube njalo; kunjalo; amen.

 

 

Umthandazo Wangasese weNkosi

(Funda uLuka 11:1-13.)

 

 1. Baba oNgcwele, ngiyakudumisa.
 2. UMbuso Wami uyeza futhi Intando Yaphezulu iyenziwa.
 3. Ngiyabonga ngoMoya oNgcwele.
 4. Ngiyabonga ngokungipha kakhulu.
 5. Ngijabulela ukwabelana nabampofu.
 6. Siyabonga ngothando olungenamibandela kanye nomusa omangalisayo.
 7. Ngokumangala ngithanda yonke indalo ngaphandle kwemibandela nangomusa.
 8. Ngiyabonga ngokungiholela ekupheleleni.
 9. Ngiyabonga ngokungemukela eMbusweni.
 10. Umbuso namandla awo nenkazimulo ungowami phakade.

 

Makube njalo; kunjalo; amen.

 

 

Imizekelo yeMithandazo eCetyisiweyo (ulwimi lwesiXhosa)

 

Umthandazo kaWonke-wonke wamanenekazi

(Funda uLuka 11:1-13.)

 

 1. Mama Ongcwele, siyakuhlonipha.
 2. UBukumkani Buyeza yaye Ukuthanda KukaThixo kuyenziwa.
 3. Enkosi ngoMoya oyiNgcwele.
 4. Enkosi ngokusipha kakhulu.
 5. Siyakuvuyela ukwabelana nabo bangathathi ntweni.
 6. Enkosi ngothando olungagungqiyo kunye nobabalo olumangalisayo.
 7. Ngommangaliso siyayithanda yonke indalo ngokungenamiqathango nangobabalo.
 8. Enkosi ngokusikhokelela kwimfezeko.
 9. Enkosi ngokusamkela eBukumkanini.
 10. UBukumkani namandla abo nozuko lobethu ngonaphakade.

 

Makube njalo; kunjalo; amen.

 

 

Umthandazo waBucala weNenekazi

(Funda uLuka 11:1-13.)

 

 1. Mama Ongcwele, ndiyakuhlonipha.
 2. UBukumkani bam buyeza kwaye intando kaThixo iyenziwa.
 3. Enkosi ngoMoya oyiNgcwele.
 4. Ndiyabulela ngokundinika ngokugqithisileyo.
 5. Ndiyakuvuyela ukwabelana nabo bangathathi ntweni.
 6. Enkosi ngothando olungagungqiyo kunye nobabalo olumangalisayo.
 7. Ngommangaliso ndithanda yonke indalo ngaphandle kwemiqathango nangobabalo.
 8. Enkosi ngokundikhokelela kwimfezeko.
 9. Ndiyabulela ngokundamkela eBukumkanini.
 10. UBukumkani ngamandla abo onke nozuko lobam, kuse emaphakadeni asemaphakadeni.

 

Makube njalo; kunjalo; amen.

 

 

Umthandazo weeNkosi wasesidlangalaleni

(Funda uLuka 11:1-13.)

 

 1. Bawo Ongcwele, siyakuzukisa.
 2. UBukumkani Buyeza yaye Ukuthanda KukaThixo kuyenziwa.
 3. Enkosi ngoMoya oyiNgcwele.
 4. Enkosi ngokusipha kakhulu.
 5. Siyakuvuyela ukwabelana nabo bangathathi ntweni.
 6. Enkosi ngothando olungagungqiyo kunye nobabalo olumangalisayo.
 7. Ngommangaliso siyayithanda yonke indalo ngokungenamiqathango nangobabalo.
 8. Enkosi ngokusikhokelela kwimfezeko.
 9. Enkosi ngokusamkela eBukumkanini.
 10. UBukumkani namandla abo nozuko lobethu ngonaphakade.

 

Makube njalo; kunjalo; amen.

 

 

Umthandazo wabucala weNkosi

(Funda uLuka 11:1-13.)

 

 1. Bawo Ongcwele, ndiyakuzukisa.
 2. UBukumkani bam buyeza kwaye intando kaThixo iyenziwa.
 3. Enkosi ngoMoya oyiNgcwele.
 4. Ndiyabulela ngokundinika ngokugqithisileyo.
 5. Ndiyakuvuyela ukwabelana nabo bangathathi ntweni.
 6. Enkosi ngothando olungagungqiyo kunye nobabalo olumangalisayo.
 7. Ngommangaliso ndithanda yonke indalo ngaphandle kwemiqathango nangobabalo.
 8. Enkosi ngokundikhokelela kwimfezeko.
 9. Ndiyabulela ngokundamkela eBukumkanini.
 10. UBukumkani ngamandla abo onke nozuko lobam, kuse emaphakadeni asemaphakadeni.

 

Makube njalo; kunjalo; amen.

 

 

Dithapelo tša Mohlala tše di Kgothaleditšwego (polelo ya Sesotho sa Leboa).

 

Thapelo ya Setšhaba ya Mafumahadi

(Hle bala Luka 11:1-13)

 

 1. Mma yo Mokgethwa, re a go hlompha.
 2. Mmušo wa rena o a tla gomme Thato ya Kgethwa e a dirwa.
 3. Ke leboga Moya o Mokgethwa.
 4. Re leboga ge o re file ka bontši.
 5. Re thabela go abelana le bao ba se nago mahlatse.
 6. Ke leboga lerato le le se nago mabaka le mogau wo o makatšago.
 7. Ka go makala re rata tlholo ka moka ka ntle le mabaka le ka botho.
 8. Re leboga ge o re iša phethegong.
 9. Re leboga ge o re amogele Mmušong.
 10. Mmušo ka maatla a wona ka moka le letago ke wa rena go ya go ile ka mo go sa felego.

 

A go be bjalo; go bjalo; amene.

 

 

Thapelo ya Poraefete ya Mohumagadi

(Hle bala Luka 11:1-13)

 

 1. Mma yo Mokgethwa, ke a go hlompha.
 2. Mmušo wa ka o a tla gomme Thato ya Kgethwa e a dirwa.
 3. Ke leboga Moya o Mokgethwa.
 4. Ke leboga ge o mphile ka bontši.
 5. Ke thabela go abelana le bao ba se nago mahlatse.
 6. Ke leboga lerato le le se nago mabaka le mogau wo o makatšago.
 7. Ka go makala ke rata tlholo ka moka ka ntle le mabaka le ka botho.
 8. Ke leboga ge o ntlhahlile phethegong.
 9. Ke a leboga ge le nkamogetše Mmušong.
 10. Mmušo ka maatla a wona ka moka le letago ke wa ka go ya go ile.

 

A go be bjalo; go bjalo; amene.

 

 

Thapelo ya Setšhaba ya Marena

(Hle bala Luka 11:1-13)

 

 1. Ntate ya halalelang, rea o hlompha.
 2. Mmušo wa rena o a tla gomme Thato ya Kgethwa e a dirwa.
 3. Ke leboga Moya o Mokgethwa.
 4. Re leboga ge o re file ka bontši.
 5. Re thabela go abelana le bao ba se nago mahlatse.
 6. Ke leboga lerato le le se nago mabaka le mogau wo o makatšago.
 7. Ka go makala re rata tlholo ka moka ka ntle le mabaka le ka botho.
 8. Re leboga ge o re iša phethegong.
 9. Re leboga ge o re amogele Mmušong.
 10. Mmušo ka maatla a wona ka moka le letago ke wa rena go ya go ile ka mo go sa felego.

 

A go be bjalo; go bjalo; amene.

 

 

Thapelo ya Sephiri ya Morena

(Hle bala Luka 11:1-13)

 

 1. Ntate ya halalelang, ke a go hlompha.
 2. Mmušo wa ka o a tla gomme Thato ya Kgethwa e a dirwa.
 3. Ke leboga Moya o Mokgethwa.
 4. Ke leboga ge o mphile ka bontši.
 5. Ke thabela go abelana le bao ba se nago mahlatse.
 6. Ke leboga lerato le le se nago mabaka le mogau wo o makatšago.
 7. Ka go makala ke rata tlholo ka moka ka ntle le mabaka le ka botho.
 8. Ke leboga ge o ntlhahlile phethegong.
 9. Ke a leboga ge le nkamogetše Mmušong.
 10. Mmušo ka maatla a wona ka moka le letago ke wa ka go ya go ile.

 

A go be bjalo; go bjalo; amene.

 

 

Lithapelo tsa Mehlala tse khothalelitsoeng (Puo ea Sesotho sa Boroa)

 

Thapelo ea Phatlalatsa ea Basali

(Bala Luka 11:1-13.)

 

 1. 'M'e ea halalelang, rea u hlompha.
 2. 'Muso oa R?na oa tla 'me Thato ea Molimo ea etsoa.
 3. Re leboha Moya o Halalelang.
 4. Kea le leboha ka ho re fa haholo.
 5. Re thabela ho arolelana le ba futsanehileng.
 6. Kea le leboha ka lerato le se nang moeli le mohau o hlollang.
 7. Ka ho makala, re rata p?po eohle ntle le maemo le ka mohau.
 8. Re leboha ha o re tataisitse phethehong.
 9. Rea leboha ka ho re amohela 'Musong.
 10. 'Muso le matla 'ohle a oona le khanya ke oa rona ka ho sa feleng.

 

A ho be jwalo; ho joalo; amene.

 

 

Thapelo ea Sephiri sa Mofumahali

(Bala Luka 11:1-13.)

 

 1. 'M'e ea halalelang, kea u hlompha.
 2. 'Muso oa ka oa tla, Thato ea Molimo e ea etsoa.
 3. Re leboha Moya o Halalelang.
 4. Kea leboha ka ho mpha haholo.
 5. Ke thabela ho arolelana le ba futsanehileng.
 6. Kea le leboha ka lerato le se nang moeli le mohau o hlollang.
 7. Ka ho makala ke rata p?po eohle ntle le maemo le ka mohau.
 8. Kea leboha ha o nkisa phethehong.
 9. Kea leboha ka ho nkamohela Mmusong.
 10. 'Muso le matla 'ohle a oona le khanya ea oona ke oa ka ka ho sa feleng.

 

A ho be jwalo; ho joalo; amene.

 

 

Thapelo Ea Phatlalatsa ea Marena

(Bala Luka 11:1-13.)

 

 1. Ntate ea Halalelang, rea u hlompha.
 2. 'Muso oa R?na oa tla 'me Thato ea Molimo ea etsoa.
 3. Re leboha Moya o Halalelang.
 4. Kea le leboha ka ho re fa haholo.
 5. Re thabela ho arolelana le ba futsanehileng.
 6. Kea le leboha ka lerato le se nang moeli le mohau o hlollang.
 7. Ka ho makala, re rata p?po eohle ntle le maemo le ka mohau.
 8. Re leboha ha o re tataisitse phethehong.
 9. Rea leboha ka ho re amohela 'Musong.
 10. 'Muso le matla 'ohle a oona le khanya ke oa rona ka ho sa feleng.

 

A ho be jwalo; ho joalo; amene.

 

 

Thapelo ya Botho ya Morena

(Bala Luka 11:1-13.)

 

 1. Ntate ea Halalelang, kea u hlompha.
 2. 'Muso oa ka oa tla, Thato ea Molimo e ea etsoa.
 3. Re leboha Moya o Halalelang.
 4. Kea leboha ka ho mpha haholo.
 5. Ke thabela ho arolelana le ba futsanehileng.
 6. Kea le leboha ka lerato le se nang moeli le mohau o hlollang.
 7. Ka ho makala ke rata p?po eohle ntle le maemo le ka mohau.
 8. Kea leboha ha o nkisa phethehong.
 9. Kea leboha ka ho nkamohela Mmusong.
 10. 'Muso le matla 'ohle a oona le khanya ea oona ke oa ka ka ho sa feleng.

 

A ho be jwalo; ho joalo; amene.

 

 

Swikhongelo swa Xikombiso leswi ringanyetiweke (ririmi ra Xitsonga) .

 

Xikhongelo xa le rivaleni xa Vavasati

(Hi kombela u hlaya Luka 11:1-13 )

 

 1. Manana wo Kwetsima, ha ku xixima.
 2. Mfumo wa hina wa ta naswona Ku Rhandza ka Xikwembu ka endliwa.
 3. Ndza khensa Moya lowo Kwetsima.
 4. Ndza khensa ku hi nyika swo tala.
 5. Hi tsakela ku avelana ni lava nga riki na nkateko.
 6. Ndza khensa rirhandzu leri nga riki na swipimelo na tintswalo to hlamarisa.
 7. Hi ku hlamala hi tsakela hinkwaswo swa ntumbuluko handle ka swipimelo ni hi musa.
 8. Ndza khensa ku hi yisa eku hetisekeni.
 9. Ndza khensa leswi mi hi amukeleke eMfun’weni.
 10. Mfumo ni matimba ya wona hinkwawo ni ku vangama i wa hina hilaha ku nga heriki.

 

A swi ve tano; swi tano; amen.

 

 

Xikhongelo xa le Xihundleni xa Nkosikazi

(Hi kombela u hlaya Luka 11:1-13 )

 

 1. Manana wo Kwetsima, ndza ku xixima.
 2. Mfumo wa mina wa ta naswona Ku Rhandza ka Xikwembu ka endliwa.
 3. Ndza khensa Moya lowo Kwetsima.
 4. Ndza khensa ku ndzi nyika swo tala.
 5. Ndzi tsakela ku avelana na lava nga riki na nkateko.
 6. Ndza khensa rirhandzu leri nga riki na swipimelo na tintswalo to hlamarisa.
 7. Hi ku hlamala ndzi tsakela hinkwaswo swa ntumbuluko handle ka swipimelo ni hi musa.
 8. Ndza khensa ku va u ndzi yise eku hetisekeni.
 9. Ndza khensa ku va mi ndzi amukerile eMfun’weni.
 10. Mfumo ni matimba ya wona hinkwawo ni ku vangama i wa mina hilaha ku nga heriki.

 

A swi ve tano; swi tano; amen.

 

 

Xikhongelo xa le rivaleni xa Tihosi

(Hi kombela u hlaya Luka 11:1-13 )

 

 1. Tatana wo Kwetsima, ha ku xixima.
 2. Mfumo wa hina wa ta naswona Ku Rhandza ka Xikwembu ka endliwa.
 3. Ndza khensa Moya lowo Kwetsima.
 4. Ndza khensa ku hi nyika swo tala.
 5. Hi tsakela ku avelana ni lava nga riki na nkateko.
 6. Ndza khensa rirhandzu leri nga riki na swipimelo na tintswalo to hlamarisa.
 7. Hi ku hlamala hi tsakela hinkwaswo swa ntumbuluko handle ka swipimelo ni hi musa.
 8. Ndza khensa ku hi yisa eku hetisekeni.
 9. Ndza khensa leswi mi hi amukeleke eMfun’weni.
 10. Mfumo ni matimba ya wona hinkwawo ni ku vangama i wa hina hilaha ku nga heriki.

 

A swi ve tano; swi tano; amen.

 

 

Xikhongelo xa le Xihundleni xa Hosi

(Hi kombela u hlaya Luka 11:1-13 )

 

 1. Tatana wo Kwetsima, ndza ku xixima.
 2. Mfumo wa mina wa ta naswona Ku Rhandza ka Xikwembu ka endliwa.
 3. Ndza khensa Moya lowo Kwetsima.
 4. Ndza khensa ku ndzi nyika swo tala.
 5. Ndzi tsakela ku avelana na lava nga riki na nkateko.
 6. Ndza khensa rirhandzu leri nga riki na swipimelo na tintswalo to hlamarisa.
 7. Hi ku hlamala ndzi tsakela hinkwaswo swa ntumbuluko handle ka swipimelo ni hi musa.
 8. Ndza khensa ku va u ndzi yise eku hetisekeni.
 9. Ndza khensa ku va mi ndzi amukerile eMfun’weni.
 10. Mfumo ni matimba ya wona hinkwawo ni ku vangama i wa mina hilaha ku nga heriki.

 

A swi ve tano; swi tano; amen.

 

 

Minamato Yemienzaniso Inokurudzirwa (mutauro weShona)

 

Munamato Wepachena weMadzimai

(Verenga Ruka 11:1-13.)

 

 1. Mai Vatsvene, tinokukudzai.
 2. Umambo hwedu huri kuuya uye Kuda kwaMwari kuri kuitwa.
 3. Ndinokutendai naMweya Mutsvene.
 4. Tinokutendai nekutipa zvakawanda.
 5. Tinogoverana nomufaro nevarombo.
 6. Ndinokutendai nokuda kwerudo rusingagumi uye nyasha dzinoshamisa.
 7. Mukushamisika tinoda zvisikwa zvose pasina zvisungo uye nenyasha.
 8. Tinokutendai nekutitungamirira mukukwana.
 9. Tinokutendai nokutigamuchira muUmambo.
 10. Umambo nesimba rahwo rose nokubwinya ndokwedu nokusingaperi.

 

Ngazvive saizvozvo; saizvozvo; ameni.

 

 

Munamato Wakavanzika weMudzimai

(Verenga Ruka 11:1-13.)

 

 1. Mai Vatsvene, ndinokukudzai.
 2. Humambo hwangu huri kuuya uye Kuda kwaMwari kuri kuitwa.
 3. Ndinokutendai naMweya Mutsvene.
 4. Ndinokutendai nekundipa zvakawanda.
 5. Ndinogoverana nemufaro nevarombo.
 6. Ndinokutendai nokuda kwerudo rusingagumi uye nyasha dzinoshamisa.
 7. Mukushamisika ndinoda zvisikwa zvose zvisingaverengeki uye nenyasha.
 8. Ndinokutendai nekunditungamirira kusvika pakukwana.
 9. Ndinokutendai nokundigamuchira muUmambo.
 10. Umambo nesimba rahwo rose nokubwinya ndezvangu nokusingaperi.

 

Ngazvive saizvozvo; saizvozvo; ameni.

 

 

Munamato Wapachena Wamadzishe

(Verenga Ruka 11:1-13.)

 

 1. Baba Vatsvene tinokukudzai.
 2. Umambo hwedu huri kuuya uye Kuda kwaMwari kuri kuitwa.
 3. Ndinokutendai naMweya Mutsvene.
 4. Tinokutendai nekutipa zvakawanda.
 5. Tinogoverana nomufaro nevarombo.
 6. Ndinokutendai nokuda kwerudo rusingagumi uye nyasha dzinoshamisa.
 7. Mukushamisika tinoda zvisikwa zvose pasina zvisungo uye nenyasha.
 8. Tinokutendai nekutitungamirira mukukwana.
 9. Tinokutendai nokutigamuchira muUmambo.
 10. Umambo nesimba rahwo rose nokubwinya ndokwedu nokusingaperi.

 

Ngazvive saizvozvo; saizvozvo; ameni.

 

 

Munamato waShe Wakavanzika

(Verenga Ruka 11:1-13.)

 

 1. Baba Vatsvene, ndinokukudzai.
 2. Humambo hwangu huri kuuya uye Kuda kwaMwari kuri kuitwa.
 3. Ndinokutendai naMweya Mutsvene.
 4. Ndinokutendai nekundipa zvakawanda.
 5. Ndinogoverana nemufaro nevarombo.
 6. Ndinokutendai nokuda kwerudo rusingagumi uye nyasha dzinoshamisa.
 7. Mukushamisika ndinoda zvisikwa zvose zvisingaverengeki uye nenyasha.
 8. Ndinokutendai nekunditungamirira kusvika pakukwana.
 9. Ndinokutendai nokundigamuchira muUmambo.
 10. Umambo nesimba rahwo rose nokubwinya ndezvangu nokusingaperi.

 

Ngazvive saizvozvo; saizvozvo; ameni.

 

 

Exemples de prières recommandés (langue Française)

 

La prière publique des dames

(Veuillez lire Luc 11:1-13)

 

 1. Sainte Mère, nous t'honorons.
 2. Notre Royaume arrive et la Volonté Divine s'accomplit.
 3. Merci pour le Saint-Esprit.
 4. Merci de nous donner abondamment.
 5. Nous partageons volontiers avec les moins fortunés.
 6. Merci pour l'amour inconditionnel et la grâce incroyable.
 7. Dans l'étonnement, nous aimons toute la création inconditionnellement et gracieusement.
 8. Merci de nous avoir conduits à la perfection.
 9. Merci de nous accueillir dans le Royaume.
 10. Le Royaume avec toute sa puissance et sa gloire est à nous de toute éternité.

 

Qu'il en soit ainsi; donc c'est; amen.

 

 

La prière privée de la Dame

(Veuillez lire Luc 11:1-13)

 

 1. Sainte Mère, je t'honore.
 2. Mon Royaume arrive et la Volonté Divine s'accomplit.
 3. Merci pour le Saint-Esprit.
 4. Merci de me donner abondamment.
 5. Je partage volontiers avec les moins fortunés.
 6. Merci pour l'amour inconditionnel et la grâce incroyable.
 7. Dans l'étonnement, j'aime toute la création inconditionnellement et gracieusement.
 8. Merci de m'avoir conduit à la perfection.
 9. Merci de m'accueillir dans le Royaume.
 10. Le Royaume avec toute sa puissance et sa gloire est mien de toute éternité.

 

Qu'il en soit ainsi; donc c'est; amen.

 

 

La prière publique des seigneurs

(Veuillez lire Luc 11:1-13)

 

 1. Saint-Père, nous vous honorons.
 2. Notre Royaume arrive et la Volonté Divine s'accomplit.
 3. Merci pour le Saint-Esprit.
 4. Merci de nous donner abondamment.
 5. Nous partageons volontiers avec les moins fortunés.
 6. Merci pour l'amour inconditionnel et la grâce incroyable.
 7. Dans l'étonnement, nous aimons toute la création inconditionnellement et gracieusement.
 8. Merci de nous avoir conduits à la perfection.
 9. Merci de nous accueillir dans le Royaume.
 10. Le Royaume avec toute sa puissance et sa gloire est à nous de toute éternité.

 

Qu'il en soit ainsi; donc c'est; amen.

 

 

La prière privée du Seigneur

(Veuillez lire Luc 11:1-13)

 

 1. Saint-Père, je vous honore.
 2. Mon Royaume arrive et la Volonté Divine s'accomplit.
 3. Merci pour le Saint-Esprit.
 4. Merci de me donner abondamment.
 5. Je partage volontiers avec les moins fortunés.
 6. Merci pour l'amour inconditionnel et la grâce incroyable.
 7. Dans l'étonnement, j'aime toute la création inconditionnellement et gracieusement.
 8. Merci de m'avoir conduit à la perfection.
 9. Merci de m'accueillir dans le Royaume.
 10. Le Royaume avec toute sa puissance et sa gloire est mien de toute éternité.

 

Qu'il en soit ainsi; donc c'est; amen.